Header Ads

BEDAŞ'tan Elektriğe Gizli Zam: Tarife Değişkliği Yaptı, Kimseye Duyurmadı


İstanbul Avrupa yakasında elektrik dağıtımından sorumlu BEDAŞ sessiz sedasız tarife değişikliği yaptı, kimi faturalar ikiye katlandı.

BEDAŞ, söz konusu tarife değişikliğini tüketiciye direkt olarak bildirmedi. Tarife değiştirmek mümkün ancak bu da sadece dilekçeyle oluyor.

BEDAŞ sessiz sedasız tarife değişikliği yaptı, faturalar ikiye katlandı. Ancak dilekçe vererek tarifeyi değiştirmek mümkün.

Sözcü'nün haberine göre Boğaziçi Elek­trik Da­ğı­tım AŞ’­nin (BE­DAŞ) özel­leş­ti­ril­me­sin­den son­ra ku­rum, ta­ri­fe­ler­de de­ği­şik­li­ğe git­ti.

Da­ha ön­ce ge­ce sa­at 22.00’­den son­ra ki­lo­vat ba­şı­na 0,18 li­ra olan fi­yat ar­tık uy­gu­lan­mı­yor.

Elek­trik abo­ne­le­ri eğer ta­ri­fe de­ği­şik­li­ği yap­maz­lar­sa gün bo­yu ki­lo­vat ba­şı­na 0.25 li­ra öde­ye­cek.

Ta­ri­fe de­ği­şik­li­ğiy­le ki­lo­vat ba­şı 0.25 li­ra olan fi­yat, 0.07 li­ra­ya ka­dar dü­şü­yor.

Ya­ni tü­ke­ti­ci yüz­de 34 da­ha ucu­za elek­trik tü­ke­ti­yor.

3 SAAT DİLİMİNE 3 FARKLI FİYAT

“3 za­man­lı ta­ri­fe­” adı ve­ri­len sis­tem­le sa­bah 06.00’dan ak­şam 17.00’ye ka­dar ki­lo­vat başına 0.18 li­ra, ak­şam 17.00’den ge­ce 22.00’ye ka­dar 0.34 lira, 22.00’den sa­bah 06.00’ya kadar ise 0.07 li­ra üze­rin­den fi­yat­lan­dı­rı­la­cak.

Böy­le­ce mev­cut ta­ri­fe­den yüz­de 20 tasarruf sağ­la­na­bi­le­cek.

An­cak ta­ri­fe de­ğiş­tir­mek için bağ­lı bu­lu­nu­lan elek­trik iş­let­me müdür­lü­ğü­ne abo­ne­nin biz­zat di­lekçe ile baş­vur­ma­sı ge­re­ki­yor.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.